Les 1 | De schepping
In den beginne schiep God

Lees Genesis 1 en Genesis 2

Het eerste bijbelboek is Genesis. Het woord 'genesis' betekent 'wording' of 'oorsprong'. Genesis begint dan ook met het Hebreeuwse woord beresjit= in het begin.

De oorsprong van de hemel en de aarde en de oorsprong van het volk Israël worden in dit boek beschreven, maar ook de oorsprong van de zonde en daarmee van alle ellende in de wereld. Er wordt echter ook over de oorsprong van Gods belofte gesproken. God Zelf zal zorgen dat de Verlosser naar de wereld komt. Jezus Christus zal zorgen dat de zonden vergeven kunnen worden, dat er weer vrede en harmonie, eeuwig zalig leven met God mogelijk zal zijn.

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Dat is meteen een duidelijk antwoord op de vraag waar alles vandaan komt.

2.1.1.3

God zegt dus dat Hij de Schepper is en dat alles van Hem komt. God schept uit het niets de hemel en de aarde. Op deze aarde is alles nog woest en leeg. Maar dan gaat God spreken. Alleen door te spreken zorgt Hij ervoor dat in zes dagen alles ontstaat:

1e dag: het licht 4e dag: de lichtdragers: zon, maan en sterren 2e dag: het uitspansel (= de dampkring) 5e dag: de vogels en de vissen 3e dag: de scheiding tussen water en land en schepping van de plantenwereld 6e dag: de landdieren en de mens. De 7e dag stelt God in als de rustdag.

 


Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

Wat betekent het woord Genesis?

 

Lees Johannes 1:1-5.
In het begin van het Evangelie naar de beschrijving van Johannes valt op dat er over het Woord gesproken wordt. Wat wordt van dit Woord in de eerste verzen gezegd? Wie wordt hiermee bedoeld?

 

Les 1 | De schepping
God schiep

God schiep de hemel en de aarde: alles ontstaat doordat God spreekt. Hij heeft geen grondstof nodig. Hieruit blijkt Zijn almacht. Zijn wens, Zijn wil, Zijn woord liggen eraan ten grondslag. Je kunt dus nooit zeggen dat de aarde, met alles wat leeft, waardeloos is, onbelangrijk is. God heeft alles gemaakt.

En God zag dat het goed was.

2.1.2.1

Het staat er als een refrein. Na de schepping van de mens lezen we zelfs: En God zag al wat Hij gemaakt had en zie, het was zeer goed ( Genesis 1:31 ). Dat er in onze wereld zoveel niet goed is, ligt dus niet aan God.

Rustdag

God stelt de rustdag in. God schiep alles in zes dagen en rustte op de zevende dag. Gods 'werkweek' staat voor de mens model: zes dagen werken en een dag rusten!

Geschapen naar Gods beeld

God schiep alle dieren naar hun aard. Vanaf het begin zijn er verschillende diersoorten geweest. Er is dus geen evolutie van de ene soort naar de andere.

In tegenstelling tot de dieren werd de mens naar het beeld van God geschapen ( Genesis 1:26-28 ). De mens leeft niet op aarde om zomaar 'zichzelf' te zijn, maar om op aarde het beeld van God te vertonen. Zoals God is, heilig, rechtvaardig, vol liefde en volkomen goed, zo moet de mens ook zijn.

De mens is op aarde Gods vertegenwoordiger, representant, ambassadeur. Dat bepaalt ook de houding van de mens tegenover zijn Schepper, maar ook tegenover zijn naaste en het geheel van Gods schepping. De mens is rentmeester. Zoals ook blijkt uit de opdracht die God de mens -man en vrouw- geeft: om de aarde te bouwen en te bewaren ( Genesis 2:15 ). Hiervoor ontvangt Adam van God zijn vrouw, Eva of Manninne geheten, als een hulp die bij hem past ( Genesis 2:20 ). Man en vrouw horen bij elkaar, ieder met een eigen taak. Om de schepping te beheren en niet om die te beheersen.

Het leven van God

alzo werd de mens tot een levende ziel.( Genesis 2:7 ) De mens wordt geschapen met lichaam en ziel. Daarmee ligt het hele leven in Gods hand. Dit betekent dat de mens niet zelf kan beschikken over leven of dood. Dit gegeven bepaalt ons denken over bijvoorbeeld abortus, euthanasie en zelfdoding.


Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

De dieren zijn 'geschapen naar hun aard', de mens 'naar Gods beeld'. Wat willen beide uitdrukkingen zeggen?

 

Welke opdracht geeft God aan de mens ten aanzien van Zijn schepping? ( Genesis 2:15 )

 

God gaf de mens heerschappij over de schepping. De opdracht was: de aarde te bebouwen en te bewaren. Wat kun je zeggen over het uitvoeren van deze opdracht als je kijkt naar:
het uitsterven van planten- en diersoorten / de bio-industrie / kernafval / ons omgaan met het milieu / ons omgaan met de medemens?

 

Lees Genesis 1:16
Wat is 'het grote licht tot heerschappij des daags'?
Wat is 'het kleine licht tot heerschappij des nachts'?

 

Lees Genesis 2:1-3
Waarom houden christenen de rustdag?

 

Lees Genesis 2:18-24
Wat zegt dit over het huwelijk t.o.v. andere samenlevingsvormen?

 

Les 1 | De schepping
Schepping of evolutie

Ja, maar... hoe zit het dan met de evolutietheorie? Die leert het toch anders? Heel primitief leven zou vanuit de oerknal (big bang) als vanzelf zijn ontstaan. Vanuit de meest eenvoudige vorm van leven heeft het hogere zich uit het lagere ontwikkeld, zonder ingrijpen van buitenaf. Nu is deze theorie ook in de wetenschap al niet zo simpel als het in menig aardrijkskunde- of biologieboek misschien lijkt.

Maar één ding moet duidelijk gesteld worden: wij geloven op grond van Gods eigen Woord dat God alles geschapen heeft. Tegenover dit geloof lijkt de evolutietheorie te staan als wetenschap. Maar... de evolutietheorie is nog nooit wetenschappelijk bewezen! Zeker haar begin niet. Voor de beginstelling is dus ook geloof nodig. Daarbij komt dat er zoveel missing links zijn.

Deze theorie berust dus óók op geloof: op het geloof (of liever het ongeloof!) dat er van een goddelijke Schepper geen sprake kan zijn. Voor heel de evolutietheorie, die uitgaat van miljarden jaren van ontwikkeling, is namelijk één vooronderstelling nodig: er is geen God Die in de gebeurtenissen ingegrepen heeft. Mensen die met Darwin aan het begin van deze theorie stonden, hebben dit ook toegegeven. Het was juist hun opzet om iets te stellen tegenover het Bijbelse geloof in God als Schepper van hemel en aarde. Want met goddelijk ingrijpen kun je immers niet werken in de wetenschap, zo was hun opvatting.

2.1.3.2

Maar dit is eigenlijk een zeer onwetenschappelijke stelling! Want ze houdt in dat wat wij met ons verstand niet kunnen begrijpen, ook onmogelijk zou zijn. Hiermee doet de wetenschap een uitspraak die ze niet mág maken. Daarmee overschrijdt ze haar grenzen. En juist op dit beslissende punt kan iemand die in de Bijbel gelooft niet meegaan. Heel duidelijk lezen we hierover in Hebreën 11:1-3 :

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.() Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord van God is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

Zou het niet de uiteindelijke reden van het ontwerpen van de evolutietheorie zijn dat men niet wil weten van een Schepper, omdat men niet wil erkennen dat ieder mens eenmaal tegenover zijn Schepper rekenschap moet afleggen van alles wat we gedaan hebben? De apostel Paulus zegt in Handelingen 17:31 tegen de geleerde Atheners: dat Hij (=God) een dag gesteld heeft op welke Hij de aardbodem (=alle mensen die erop gewoond hebben) rechtvaardig zal oordelen door een Man (=Jezus Christus, Gods Zoon) Die Hij daartoe geordineerd heeft (=aangesteld).


Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

Waarom is de evolutietheorie op grond van de Bijbel af te wijzen?

 

Wat is de kern van het bijbelse scheppingsverhaal?