Les 1 | Wie is Jezus?
Jezus Christus!

Waar we in ons land ook komen, deze naam kun je overal horen. In de Kalverstraat, op de terrassen, op de bouw en ga zo maar door. Vijftig jaar geleden werd het opgevat als godslastering, nu als algemeen spraakgebruik.

Waarom zou dat toch zo zijn, dat de Naam van Hem, Wiens volgelingen de grootste godsdienst ter wereld uitmaken, wordt gebruikt als een krachtterm?

Dat is niet het geval met namen van Mohammed, Boeddha of wie dan ook.

Wanneer we proberen met mensen te spreken over Jezus, komt er vaak weerstand, of het gesprek stokt, terwijl we over welke beroemdheid dan ook geweldige conversaties op kunnen zetten.

Anderzijds zijn mensen alle eeuwen door in Zijn Naam op pad gegaan. Werden anderen bemoedigd, verblijd, gedreven om op politiek of sociaal terrein in Zijn Naam geweldige inspanningen te leveren ten dienste van God en de naaste.

Uit liefde tot Jezus werden ziekenhuizen gebouwd, armen geholpen, mensen gered.

Zou zo'n liefdevolle toewijding aan enige andere grote godsdienstige leider in de wereld de mensen inspireren tot zulk een zelfovergave?

Les 1 | Wie is Jezus?
Wie is Hij?

Zijn levensverhaal vinden we in de Bijbel. In de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament lezen we de geschiedenissen over Zijn leven op aarde.

Eigenlijk lezen we op iedere bladzijde van de Bijbel over Hem. Jezus is de centrale Persoon in de Bijbel. En hoewel de Bijbel het meest gelezen boek ter wereld is, komen er steeds meer mensen voor wie dit het boek is dat niemand kent en daarom is Jezus ook de Man die niemand kent.

3.1.2.1

In deze serie lessen willen we samen de Bijbel lezen om daaruit te ontdekken Wie Jezus is.

Les 1 | Wie is Jezus?
Jezus in het Oude Testament

Reeds in het begin van de Bijbel wordt de komst van Jezus door God beloofd. In Genesis 3:15 lezen we: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Hier spreekt God de vloek uit over de slang (= de satan), maar belooft hij aan de vrouw dat er eens uit haar nakomelingen Een zal geboren worden, Die de boze zal overwinnen. Deze belofte noemen we de moederbelofte, omdat uit deze eerste belofte na de zondeval alle andere beloften van de komst van de Messias voortkomen.

Door het hele Oude Testament loopt de draad van Gods belofte: Eens zal de Messias, de Verlosser geboren worden! ( Maleachi 4:2 a)

Velen hebben naar Zijn komst uitgezien. Dan, op Gods tijd wordt Jezus geboren in Bethlehem. Deze tijd noemt de Bijbel de volheid des tijds: Galaten 4:4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet.

3.1.3.1

Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan,

Les 1 | Wie is Jezus?
Politiek

Door de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Chr. verliest het volk Israël zijn onafhankelijkheid. Het Oude Testament eindigt bij de terugkomst van de Joden uit de ballingschap en de herbouw van de tempel. Toch is er geen onafhankelijkheid in de tijd daarna. Wereldrijken volgen elkaar op: na het Babylonische Rijk volgt het Perzische Rijk en het Grieks-Helleense Rijk onder Alexander de Grote. Na diens dood wordt het rijk verdeeld in vier koninkrijken. Palestina behoort eerst tot Egypte, later tot Syrië.

In 167 voor Chr. weten de Joden onder aanvoering van de Makkabeeën in een serie gelukkige veldslagen de onafhankelijkheid te herwinnen. In 63 voor Chr. brengen de Romeinen Palestina onder hun bewind. Het hele gebied rond de Middellandse Zee behoort in Jezus' tijd tot het Romeinse Rijk.

3.1.4.2
Het Romijnse Rijk

Herodes de Grote, zelf geen Jood maar getrouwd met een Joodse prinses, en bekend om zijn sluwheid weet het koningschap over Palestina te krijgen door absolute trouw aan Rome te betuigen.

In de laatste jaren van zijn koningschap, als keizer Octavianus Augustus over het Romeinse Rijk regeert, wordt Jezus in Bethlehem geboren. Zie Lukas 2

Na de dood van Augustus wordt Palestina in vieren gedeeld. Na enkele jaren komen Judea en Samaria rechtstreeks onder Romeins bestuur. Het bewind wordt gevoerd door stadhouders, van wie Pontius Pilatus de bekendste is. Onder zijn bewind wordt Jezus gekruisigd.

Onder oppertoezicht van de Romeinen hebben de Joden een zekere vorm van zelfbestuur.

Een grote raad, het Sanhedrin genoemd, regelt tot op zekere hoogte het binnenlands bestuur. Het Sanhedrin spreekt ook recht in alle zaken die het godsdienstige leven betreffen. Deze raad, waarvan de hogepriester voorzitter is, bestaat uit 71 leden. Drie groeperingen zijn hierin vertegenwoordigd: de overpriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten van het volk. De Schriftgeleerden zijn mannen die de Joodse Bijbel, ons Oude Testament, bestuderen.

3.1.4.3
Sanhedrin

Les 1 | Wie is Jezus?
Sociaal-godsdienstig

Er heerst in de tijd van keizer Augustus betrekkelijke welvaart, hoewel er groot verschil is tussen arm en rijk.

Door de invloed van Alexander de Grote is het Grieks de voertaal geworden voor het gehele gebied rond de Middellandse Zee. Deze eenheid van taal is later van groot belang geweest voor de verspreiding van de boodschap van Jezus door Zijn volgelingen.

Binnen het Romeinse Rijk heerst groot godsdienstig verval.

Het Jodendom vormt hierop een uitzondering.

In de laatste eeuwen voor Chr. vormt het Joodse volk, hoewel politiek onderworpen, een gesloten eenheid met een sterke eigen identiteit.

De Joden verschillen van andere volken door hun geloof in één God (= monotheïsme).

De grondslag voor hun leven is de wet van Mozes. Er is een Messias-verwachting: God zou een keer Iemand zenden om Zijn volk te verlossen. Voor de vele Joden die verspreid wonen in de landen rond de Middellandse Zee (= diaspora), blijft Jeruzalem met de tempel het centrale middelpunt van hun godsdienstige leven.

3.1.5.1
model van de tempel

Les 1 | Wie is Jezus?
Stromingen

Binnen het godsdienstige leven van het volk Israël zijn er in Jezus' tijd enkele stromingen te onderscheiden.

De Farizeeën

De meeste Schriftgeleerden behoren tot de stroming van de Farizeeën. De Farizeeën zien het als hun taak de leer van de Schriftgeleerden in praktijk te brengen. De eeuwige zaligheid hangt naar hun opvatting af van de naleving van de wet van Mozes. Ook de interpretaties hiervan en de mondelinge tradities waarin de wet minutieus wordt toegepast op allerlei situaties in het dagelijks leven gelden als absolute voorschriften. Het gaat vaak om uiterlijke religiositeit en er zijn allerlei interpretaties om hun eigenlijke zonden te legaliseren. Jezus wijst dikwijls op de hoogmoed en schijnheiligheid van de Farizeeën.

3.1.6.1
lezen uit de Tora

De Sadduceeën

Tot deze groep behoort vnl. de aristocratie. Zij collaboreren met de Romeinen.

Zij aanvaarden alleen de Pentateuch (= eerste vijf boeken van O.T.) als gezaghebbend. Zij verwerpen alle latere geschriften en daarmee ook de ontwikkelingen in de leer, zoals de opstanding der doden.

De Essenen

De Essenen vormen een kloostergemeenschap en komen derhalve niet in aanraking met het openbare leven. Daarom komen we ze niet tegen in het Nieuwe Testament. Zij hebben een leven gewijd aan wetstudie, gebed en arbeid.

Wel van belang zijn de vondsten in 1947 van de Dode-Zeerollen bij opgravingen van een Essenenklooster bij Qumran aan de Dode Zee.

3.1.6.2
de Dode Zee

3.1.6.5
Opgravingen bij Qumran

3.1.6.3
De Dode-Zeerollen


Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

Lees Markus 8:27

 1. Welke vraag stelt Jezus hier?
 2. Aan wie stelt Hij deze vraag?
 3. Wat is het antwoord?
 4. Welk antwoord geeft Petrus? ( Markus 8:29 )
 5. Vergelijk met Matthëus 16:16.

 

In het Oude Testament lezen we veel heenwijzingen naar Jezus.
Zoek eens op:

 1. Genesis 12:2-3
 2. 2 Samuël 23:3-4
 3. Jesaja 7:14
 4. Micha 5:1
 5. Maleachi 4:2

Wat zeggen deze heenwijzingen over Jezus?

 

Wie vraagt aan Jezus wie Hij is?
Zoek eens op:

 1. Matthéüs 11:1-5
 2. Matthéüs 26:62-64
 3. Matthéüs 27:11

 

Na Jezus hemelvaart gaat het evangelie de wereld door.
Het begint in Jeruzalem. Hoe vat Petrus in het kort samen Wie Jezus is?
Lees Handelingen 2:36

 

Welk getuigenis geeft Johannes van Jezus?
Lees: 1 Johannes 2:22

 

Hoe noemt Jezus Zichzelf nadat Hij naar de hemel is opgevaren?
Lees Openbaring 1:11 , Openbaring 1:17-18

 

Lees Daniël 2:37-40 en Daniël 7:23
Welke vier wereldrijken kun je noemen?

 

Er heerste een geestelijk en godsdienstig verval.
Lees Handelingen 19:24-28 en Romeinen 1:28-32
Hoe wordt dit verval hier getekend?

 

De tijd waarin Jezus geboren wordt, wordt ook wel genoemd de volheid des tijds.
Lees Galaten 4:4
Noem drie oorzaken waarom deze tijd geschikt gemaakt was voor de komst van Jezus en de verspreiding van Zijn Evangelie.

 

Jezus wijst de leidslieden van Israël nogal eens terecht. Waarop wijst Hij hen zoal?
Lees Matthéüs 6:2 en Matthéüs 6:5 of Matthéüs 23