Nieuwe Testament

In 14 lessen wordt de grote lijn van het Nieuwe Testament doorgenomen. Hierin staat het levensverhaal van Jezus centraal. Wie is Hij en waarom is Hij zo belangrijk? Volg deze cursus om dat te ontdekken.

1. Wie is Jezus?

2. Rond Jezus' geboorte

3. Johannes de Doper

4. Jezus' discipelen

5. Jezus en de duivel

6. Jezus' leer

7. Jezus' wonderen

8. Doden worden levend

9. Ziet dan, hoe gij hoort

10. De Joodse leiders

11. Scheiden doet Lijden

12. Indien gij Mij zoekt, zo laat dezen heengaan

13. Jezus, Die gekruisigd was, is opgestaan

14. Deze Jezus, Die opgevaren is, zal alzo komen