Les 1 | Wat voor Boek is de Bijbel?
Auteur en ontstaan

Dagelijks komen er vele berichten tot ons. Via allerlei kanalen ontvangen wij informatie. Om deze informatie op de juiste waarde te schatten, is het van belang om de bron te weten. Dit geldt ook voor de Bijbel. Al eeuwenlang wordt de Bijbel door miljoenen mensen gelezen. En veel mensen hebben hierin het ware levensgeluk, de zaligheid, gevonden. Maar Wie heeft de Bijbel geschreven en wat weten we over de Auteur?

1. De Auteur

De Bijbel is het Boek van God. Hij is de Auteur. God is de Schepper (Maker) van hemel en aarde. Hij is de Oorsprong van alles. In de Bijbel maakt Hij Zichzelf bekend als de Allerhoogste. Hij leeft, heeft zelfs onder ons gewoond én is te vertrouwen. Er is niemand aan God gelijk. God is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Hij regeert van de zee tot aan de zee, dat wil zeggen: over heel de aarde.

God heeft in de Bijbel de geschiedenis (het ontstaan van de hemel en de aarde, wat daarop gevolgd is en wat nog zal gebeuren) opgeschreven als een brief aan alle volken op deze aarde. Met als doel dat alles wat adem heeft Hem zal prijzen, want daarom zijn wij hier op aarde. Daarmee bevat de Bijbel één heldere kernboodschap. In de komende lessen zal dit verder duidelijk worden.  

Maar hoe heeft God de Bijbel geschreven? Heeft Hij dat Zelf gedaan?

2. Het ontstaan

God heeft verschillende mensen ingeschakeld om Zijn geschiedenis op te schrijven. Zij zijn door God Zelf geïnspireerd (God is de Bron van de boodschap in de Bijbel) om de woorden (gedachten) van God op te schrijven. Dit is gebeurd over een periode van 1500 jaar. Uiteindelijk hebben bijna veertig schrijvers hieraan meegewerkt.

Het eerste deel van de Bijbel (Oude Testament) is hoofdzakelijk geschreven in het Hebreeuws, in de periode van 1500 tot 400 voor Christus. Verrassend nauwkeurige overleveringen (eerst mondeling en later op papyrus) hebben gezorgd voor een historische, kernachtige en betrouwbare inhoud.
Het tweede deel van de Bijbel (Nieuwe Testament) is geschreven in het Grieks in de eerste eeuw na Christus.
De complete Bijbel (Oude en Nieuwe Testament), de door God geïnspireerde boeken, zijn aanvaard (onder de leiding van de Heere uitgekozen) in de canon (lijst van boeken die samen de Bijbel vormen), zoals wij die nu nog kennen.

Bijbel, 2 Timotheüs 3:16

Al de Schrift is van God ingegeven (bron), en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is (doel);


Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

Wie heeft de Bijbel geschreven?

 

Wat kun je zeggen over de schrijvers van de Bijbel?

 

Welke gedachten heb je over de God van de Bijbel?

 

Les 1 | Wat voor Boek is de Bijbel?
Indeling en gebruik

Als je een boek voor het eerst leest, begin je vooraan met lezen, totdat je bij de laatste bladzijde bent. Ergens halverwege beginnen is niet logisch. Je mist dan informatie om het verhaal goed te kunnen begrijpen. Geldt dat ook voor de Bijbel?

Allereerst is het goed om iets te zeggen over de indeling van de Bijbel.

De Bijbel is opgedeeld in twee delen. Deel één is het Oude Testament en deel twee is het Nieuwe Testament. Elk deel bestaat vervolgens uit een aantal afzonderlijke boeken, die bij elkaar weer één geheel vormen. Zie de afbeelding hieronder.

Deel 1: Oude Testament

Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken en kent de volgende indeling:

 1. Historische boeken
 2. Dichterlijke boeken
 3. Profetische boeken

Deel 2: Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken en kent de volgende indeling:

 1. Historische boeken
 2. Brieven
 3. Profetisch boek

Elk boek bestaat weer uit één of meerdere hoofdstukken met een aantal regels (verzen).

Voorbeeld:

Boek Genesis
Hoofdstuk 1
Vers 1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Om de Bijbelse boodschap helder te krijgen, is het net als bij andere boeken, goed om vooraan te beginnen met lezen. De praktijk leert echter dat mensen dan soms "vastlopen". Dit komt omdat er over een lange periode geschreven is, waarbij allerlei mensen en gebeurtenissen de revue passeren en er soms ook heel gedetailleerde beschrijvingen aan de orde komen. In deze cursus geven we je daarom uitleg over de hoofdlijn van de Bijbel.

Daarnaast is het goed om te weten dat de Bijbel ook op andere manieren gelezen kan worden. Door bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament te beginnen waarin veel beschreven staat over het leven van Jezus.

Bijbel, Psalm 119:105

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn (levens)pad.


Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

Wat kun je over de indeling van de Bijbel zeggen?

 

Zoek het Bijbelboek Johannes op. Wat staat er in hoofdstuk 3 vers 16?

 

Heb je weleens in de Bijbel gelezen? Wat vond je daarvan?

 

Les 1 | Wat voor Boek is de Bijbel?
Verspreiding

Naast de totstandkoming van de Bijbel heeft God er ook voor gezorgd dat dit boek over de wereld wordt verspreid. Hoe is dat tot nu toe gegaan? 

In de eerste plaats heeft God de opdracht gegeven om Zijn Woord aan alle volken bekend te maken (dit komt terug in les drie en vier). Geografisch gezien heeft het christendom zich vanuit Israël steeds verder over de wereld verspreid. Via het bekende Romeinse Rijk kwam de Bijbel onder andere in Europa en zo ook in Nederland. De Bijbel heeft grote invloed gehad op de Nederlandse taal en cultuur. En ondanks verschillende periodes van heftige vervolging (vijandigheid tegen de mensen die in de boodschap van de Bijbel geloven) is de Bijbel en het christelijke geloof volop aanwezig in deze wereld, en ook in ons land.

De Bijbel is vertaald in veel talen, en nog steeds worden er nieuwe Bijbelvertalingen gemaakt. Het doel is dat alle volken een Bijbel zullen hebben in hun eigen taal. Zo wordt de Bijbelse boodschap aan iedereen bekend gemaakt. En dit werk gaat gestaag door.

Bijbel, Mattheüs 28:19

Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.


Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

Hoe is de Bijbel verspreid?  

 

Lees het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 16 vers 6 t/m 10. Hoe is de Bijbel in Europa gekomen?

 

Hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met de Bijbel?

 

Les 1 | Wat voor Boek is de Bijbel?
Uniek

Van de Bijbel kan gezegd worden dat het een uniek boek is, in meerdere opzichten.

1. De Bijbel is uniek in zijn ontstaan:

De Bijbel is, in opdracht van God, door meer dan veertig auteurs geschreven. De Bijbelschrijvers hadden verschillende achtergronden. De Bijbel is geschreven in een periode van 1500 jaar. De omstandigheden waaronder dat gebeurde was totaal verschillend. Toch is er eenheid in de boodschap! Dat op zich is al uniek.

2. De Bijbel is uniek vanwege de eenheid:

Stel dat tien beroemde schrijvers, met dezelfde leefwijze, uit dezelfde generatie, uit dezelfde cultuur, met dezelfde opvattingen, en dezelfde taal, iets zouden schrijven over een omstreden onderwerp. Zou het geschrevene dan compleet met elkaar overeenstemmen? Dat is onmogelijk. De Bijbel spreekt over honderden omstreden onderwerpen, toch is er, ondanks bovengenoemde diversiteit van schrijvers, sprake van onderlinge harmonie en eenduidigheid. .

3. De Bijbel is uniek vanwege de blijvende actualiteit:

Duizenden boeken worden geschreven en enthousiast ontvangen, maar zijn na één generatie al weer vergeten. De Bijbel is echter na duizenden jaren nog steeds krachtig en actueel.

4. De Bijbel is uniek vanwege de verspreiding:

Rond 250 na Christus werd het complete Oude Testament in het Grieks vertaald, de toenmalige wereldtaal. De Bijbel heeft sindsdien de hoogste verkoopcijfers, en is al in heel veel talen  vertaald.

5. De Bijbel is uniek vanwege de overlevering:

De Bijbel kent een hoog literair karakter. Tot op de dag vandaag verwonderen mensen zich daarover. Ook staat de Bijbel bekend om zijn hoge morele maatstaf, die in elke tijd en in alle omstandigheden actueel, goed, nodig en bruikbaar blijkt te zijn. Zich aan de boodschap van de Bijbel houden geeft rust.

Bijbel, 2 Petrus 1:21

Want de profetie (Bijbel) is voortijds niet voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken…


Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

In welke opzichten is de Bijbel uniek?  

 

Wat in de Nederlandse cultuur is terug te leiden tot het christelijke geloof en Bijbelse normen en waarden?

 

Over welke (actuele) onderwerpen zou je meer willen weten en heb je een idee of daar iets over in de Bijbel staat?

 

Les 1 | Wat voor Boek is de Bijbel?
Doel

Iedereen die een boek schrijft of informatie overbrengt, heeft een doel. Wat is het hoofddoel van de Bijbel?

1. De Bijbel is de openbaring van God.

In de Bijbel maakt God aan mensen bekend Wie Hij is, wat Zijn wil is en wat Hij doet. Een samenvatting hiervan staat in het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 3 vers 16:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve (verloren gaat), maar het eeuwige leven hebbe (zal hebben).

2. De Bijbel is een boodschap (brief) van God aan mensen.

God heeft een duidelijke boodschap voor ons. Door Hem zijn wij, bewegen wij en leven wij hierop aarde. God maakt in de Bijbel duidelijk waar wij vandaan komen en wat de oorzaak is van de moeite en het verdriet én de blijdschap die wij ervaren in ons leven. We lezen in de Bijbel dat God het beste met ons voorheeft en dat wij van Hem eeuwig geluk (zaligheid) kunnen ontvangen. De Bijbel staat ook vol lessen over het leven hier op aarde en wat er na dit leven zal zijn.

3. In de Bijbel maakt God de belofte van de komst van Zijn Zoon Jezus bekend. Ook wordt de vervulling van die belofte beschreven.

Jezus is de grote gave van God, waarin God Zichzelf openbaart als de God van echte én volmaakte liefde. Door het geloof in Jezus is er herstel en verzoening tussen God en de mens mogelijk.

Bijbel, Johannes 12:47

En indien iemand Mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make.


Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

Wat is het hoofddoel van de Bijbel?

 

Wat vind je van het hoofddoel van de Bijbel?

 

Hoe vind je het dat God Zich op deze manier -via een boek- bekend maakt aan mensen?

 

Les 1 | Wat voor Boek is de Bijbel?
De Bijbel open

Lees het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 8 vers 26 t/m 40

 1. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op en ga heen tegen het zuiden, op den weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.
 2. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacé, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem;
 3. En hij keerde weder, en zat op zijn wagen, en las den profeet Jesaja.
 4. En de Geest zeide tot Filippus: Ga toe en voeg u bij dezen wagen.
 5. En Filippus liep toe, en hoorde hem den profeet Jesaja lezen, en zeide: Verstaat gij ook hetgeen gij leest?
 6. En hij zeide: Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht (uitleg geeft)? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten.
 7. En de plaats der Schriftuur, die hij las, was deze: Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open.
 8. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.
 9. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: Ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelven of van iemand anders?
 10. En Filippus deed zijn mond open, en beginnende van diezelve Schrift, verkondigde hem Jezus.
 11. En alzo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water; en de kamerling zeide: Ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden?
 12. En Filippus zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: Ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is.
 13. En hij gebood den wagen stil te houden; en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem.
 14. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer; want hij reisde zijn weg met blijdschap.
 15. Maar Filippus werd gevonden te Azóte; en het land doorgaande, verkondigde hij het Evangelie in alle steden, totdat hij te Cesaréa kwam

Vragen

Je moet je aanmelden om deze cursus te volgen en de vragen te beantwoorden.

Over wie gaat het in dit stukje? (vers 26 en 27)

 

Welk Bijbelboek leest de Moorman (vers 28) en wat blijkt uit zijn antwoord? (vers 29 tot 31)

 

Wat gebeurt er als de Moorman uitleg krijgt? (vers 32 tot 40)

 

Welke dingen kun jij leren van dit Bijbelgedeelte?